دوره های تستهای غیرمخرب (NDT)
کد دوره عنوان دوره جزئیات
23 تست التراسونیك (UT) سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
24 تست التراسونیك (UT) سطح II,I (ویژه پنجشنبه و جمعه) + کارگاه آموزشی جزئیات
25 تفسیر فیلم های رادیو گرافی (RTI) سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
26 تفسیر فیلم های رادیو گرافی (RTI) سطح II,I (ویژه پنجشنبه و جمعه) + کارگاه آموزشی جزئیات
27 رادیو گرافی و تفسیر فیلم (RT, RTI) سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
28 تست مایعات نافذ (PT) سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
29 تست ذرات مغناطیس (MT) سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
30 MT, PT سطح II,I + کارگاه آموزشی جزئیات
31 MT, PT سطح II,I (ویژه پنجشنبه و جمعه) + کارگاه آموزشی جزئیات
31.1 تست جریان های گردابی (ET) سطح II,I جزئیات
32 آشنایی کاربردی با NDT (RT,UT,MT,PT,VT) + کارگاه آموزشی جزئیات
33 تست التراسونیك پیشرفته Manual Phased Array سطح II,I جزئیات
34 تست التراسونیك پیشرفته TOFD سطح II,I جزئیات