بازرسي چشمی (VT)

بازرسی چشمی یکی از رایج ترین آزمایشات و بهترین تعریف برای تستهای غیر مخرب می با شد . این روش نیازمند وجود روشنایی و نور کافی بر روی سطح قطعه و قدرت دید مناسب فرد بازرس است .

با توجه به اینکه بازرسی چشمی بیشترین تأثیر را بر کیفیت قطعات خواهد داشت مستحق توجه خاصی می باشد زیرا نیازمند آموزشهای زیادی نظیر داشتن اطلاعات در مورد محصول وفرآیندهای تولید آن ، پیش بینی شرایط سرویس و بهره برداری قطعه ، محدوده پذیرش عیوب و چگونگی ثبت و نگهداری گزارشات بوده و تجهیزات و امکانات مختص خود را نیز دارا ست .

همچنین این حقیقت وجود دارد که تمامی عیوب یافت شده توسط دیگر روشهای NDT سرانجام می باید توسط بازرسی چشمی نیز به اثبات برسند .

بازرسی چشمی می تواند به 3 گروه بازرسی چشمی مستقیم(Direct) ، بازرسی چشمی از راه دور(Remote) و بازرسی چشمی نیمه شفاف(Translucent) طبقه بندی شود . روشهای رایج و معمول NDT نظیر MT و PT در واقع راههای علمی ساده ای هستند تا ناپیوستگی ها بهتر با چشم دیده شوند .

تجهیزات مورد نیاز در بازرسی چشمی به روش مستقیم اغلب ساده می باشند . این تجهیزات شامل انواع گیج های جوش، متر، کولیس، میکرومتر، خط کش، چراغ قوه، ذره بین و ... می باشد.

لنزهای نوری نظیر بروسکوپ امکان تست وبازرسی سطوح دورتر وغیرقابل دسترسی را فراهم ساخته و تجهیزات پیچیده تری نظیر فایبراوپتیک نیز امکان بازرسی و رؤیت کانال ها و سوراخ های بسیار کوچک را به بازرس می دهد . اکثر این تجهیزات دارای قابلیت نصب دوربین جهت ثبت مستندات می باشند .

تجهیزات و امکانات بازرسی چشمی شرکت آریا آزمون صنعت شامل مترهای نوری ،ترمومترهای مادون قرمز، گیج های بازرسی ،ذره بین ، لنز و دیگر تجهیزات و وسایل اندازه گیری جهت کنترل دقیق سطوح می باشد .