تست ذرات مغناطيسی (MT)

تست ذرات مغناطیسی یکی از روشهای NDT جهت تشخیص ترک ودیگر ناپیوستگیهای سطحی وزیرسطحی در مواد فرومغناطیس می باشد . در این روش حداکثر حساسیت تست در سطح قطعات بوده و با افزایش عمق عیوب به مراتب از حساسیت تست کاسته می شود .

چگونگی تشخیص عیوب در روش ذرات مغناطیسی بدین ترتیب است که هنگام تشکیل یک میدان مغناطیسی در قطعه عیوبی که در جهت عمود بر میدان قرار گرفته اند باعث انحراف و پیچیدگی خطوط میدان مغناطیسی شده ویک نشتی در آن منطقه ایجاد می کنند. مقداری از ذرات پودر آهن اعمال شده بر روی قطعه در محل نشتی میدان تجمع پیدا کرده و علائمی را تشکیل می دهند که نمایانگر محل ، شکل و اندازه ناپیوستگی ها می باشد .

فاکتورهایی از قبیل جهت و قدرت میدان مغناطیسی ، خواص مغناطیسی قطعه ، محل و جهت قرارگیری ناپیوستگی ها و نوع پودر مغناطیسی اعمال شده تأثیر بسزایی بر تشکیل و تجمع پودر مغناطیسی در محل نشتی میدان و از این رو تعیین نوع و محل دقیق ناپیوستگی با این روش خواهد داشت .

امکانات و تجهیزات شرکت آریا آزمون صنعت جهت انجام تست MT به شرح ذیل می باشد :

  • تجهیزات مدرن تست ذرات مغناطیسی شامل یوک های الکترومغناطیس AC و DC
  • تجهیزات روش پراد با قابلیت حمل
  • تجهیزات ایستگاهی تست MT نظیر Coil ، Head shot و Central Conductor جهت تست قطعات با تولید انبوه
  • کیت های نور ماورای بنفش با شدت زیاد جهت تست به روش فلورسنت و تجهیزات مغناطیس زدایی
  • کارشناسان تست MT دارای صلاحیت و مدارک تأیید شده سطح II,I مطابق با استاندارد ASNT SNT-TC-1A
  • متخصصان ASNT NDT Level III مستقر در دفتر شرکت جهت ارائه خدمات مشاوره و تهیه و تأیید دستورالعمل های تست MT