خدمات آزمايشات غيرمخرب (NDT)

به منظور افزایش کیفیت تولید و تضمین محصولات تولید شده ، تمامی اجزاء وسازه ها جهت حصول اطمینان از عدم وجود ناپیوستگی و عیوبی که ممکن است باعث کاهش استحکام و در نتیجه تخریب قطعه شوند ، مورد بازرسی قرار می گیرند .

در میان روشهای مختلف تست وبازرسی مواد ، تست های غیرمخرب به علت عدم تخریب قطعه و امکان استفاده از آن بعد از انجام تست ، از امتیاز ویژه ای برخوردارند .

واحد بازرسی شرکت آریا آزمون صنعت علاوه بر در اختیار داشتن مدارک ودستورالعمل های تأیید شده ، کارشناسان با تجربه و دارای مدارک NDT Level I,II، متخصصان حرفه ای ASNT NDT Level III، متخصصان تست مواد ، بازرسان جوش و پرسنل کنترل کیفیت به مدرن ترین تجهیزات NDT نیز مجهز می باشد .

تست های غیرمخرب می تواند جهت کاربردهای ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

  • حذف و کنار گذاشتن مواد اولیه معیوب: می توان مواد اولیه را در همان مراحل ابتدایی و قبل از پرداخت هزینه خرید مورد تست قرار داد و از پذیرفتن و خریدن مواد اولیه معیوب جلوگیری به عمل آورد .
  • تعیین وتشخیص عیوب قطعه در حین فرآیند ساخت و توقف ادامه فرآیند تولید بر روی قطعه معیوب به منظور جلوگیری از صرف هزینه وزمان اضافی .
  • ارتقاء کیفیت و تکنیکهای ساخت از طریق بازرسی محصولات در حین فرآیند تولید جهت دستیابی به کیفیت یکسان واستاندارد .
  • تعیین ناپیوستگی ها و عیوب قطعه تولید شده نهایی و افزایش تضمین و ایمنی محصولات در حین سرویس دهی .
  • بازرسی در حین سرویس به منظور یافتن عیوب احتمالی ایجاد شده در قطعات در طول سرویس دهی .
  • پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار وارتقاء امنیت کارگران وتجهیزات هنگام تعمیرات دوره ای .
  • ایجاد اعتبار برای سازندگان به عنوان یک تولیدکننده با کیفیت .

شرکت آریاآزمون صنعت خدمات تست های غیر مخرب (NDT ) ذیل را ارئه می نماید :