دوره های مهندسی و بازرسی خوردگی
کد دوره عنوان دوره جزئیات
44 بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی سطح II,I (بر اساس سرفصل NACE) جزئیات
45 حفاظت کاتدیك سطح II,I (بر اساس سرفصل NACE) جزئیات
46 کنترل خوردگی و انتخاب مواد مطابق با NACE MR0175 / ISO 15156 جزئیات
47 حفاظت کاتدیك سازه های دریایی جزئیات
48 کنترل خوردگی در دیگ های بخار و برج های خنك کننده جزئیات
49 روش های مقابله با خسارت های ناشی از خوردگی در صنایع جزئیات