دوره های آمادگی آزمون سطح 3 (NDT Level III)
کد دوره عنوان دوره جزئیات
50 تست التراسونیك (UT) سطح III + گواهینامه معتبر طبق SNT-TC-1A جزئیات
51 تست رادیوگرافی (RT) سطح III + گواهینامه معتبر طبق SNT-TC-1A جزئیات
52 تست مایعات نافذ (PT) سطح III + گواهینامه معتبر طبق SNT-TC-1A جزئیات
53 تست ذرات مغناطیسی (MT) سطح III + گواهینامه معتبر طبق SNT-TC-1A جزئیات
54 بازرسی چشمی (VT) سطح III + گواهینامه معتبر طبق SNT-TC-1A جزئیات
55 آشنایی با استانداردهای SNT-TC-1A, CP-105, CP-189 جزئیات
56 آشنایی با متد های خاص NDT شامل AET, LT, NRT, IR, VA, ET جزئیات