دوره های مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست
کد دوره عنوان دوره جزئیات
57 تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 جزئیات
58 سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 جزئیات
59 الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 جزئیات
60 الزامات، مستندسازی و ممیزی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 جزئیات
61 مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یكپارچه IMS جزئیات
62 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO IEC 17025 جزئیات
63 تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO/TS 29001:2010 جزئیات
64 دوره جامع تعالی سازمان بر اساس مدل اروپائی EFQM ویرایش 2016 جزئیات
65 تربیت مشاوران داخلی جهت استقرار استاندارد ISO IEC 17020 جزئیات
66 تشریح الزامات، مبانی، مستند سازی و ممیزی داخلی HSE-MS جزئیات