کلاس های آنلاین سال 1401

کلاس آنلاین بازرسی جوش (CWI) مورخ 1401/02/17

کلاس آنلاین بازرسی جوش(CWI) مورخ 1401/02/09

کلاس آنلاین تست التراسونیک(UT) مورخ 1401/02/27

کلاس آنلاین تست ذرات مغناطیسی (MT) مورخ 1401/03/28

کلاس آنلاین رادیوگرافی و تفسیر فیلم (RT,RTI) مورخ 1401/03/30

کلاس آنلاین تست مایعات نافذ (PT) مورخ 1401/04/12

کلاس آنلاین بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) مورخ 1401/04/12

کلاس آنلاین بازرسی رنگ و پوشش های سطحی مورخ 1401/05/04

کلاس آنلاین تهیه دستورالعمل جوشکاری WPS/PQR مورخ 1401/05/11

کلاس آنلاین بازرسی جوش (CWI) مورخ 1401/05/08

کلاس آنلاین تست التراسونیک (UT) مورخ 1401/06/1

کلاس آنلاین تست ذرات مغناطیسی (MT) مورخ 1401/07/10

کلاس آنلاین تست رادیو گرافی و تفسیر فیلم (RT,RTI) مورخ 1401/07/25

کلاس آنلاین تست مایعات نافذ (PT) مورخ 1401/07/30

کلاس آنلاین بازرسی مخازن تحت فشار طبق ASME VIII مورخ 1401/09/01

کلاس آنلاین بازرسی جوش (CWI) مورخ 1401/09/05

کلاس آنلاین تست التراسونیک (UT) مورخ 1401/09/22

کلاس آنلاین تست رادیوگرافی و تفسیر فیلم RT,RTI مورخ 1401/10/26

کلاس آنلاین بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی مورخ 1401/10/27

کلاس آنلاین بازرسی جوش (CWI) مورخ 1401/11/23

1401-02-06