کلاس های آنلاین سال 1400

کلاس آنلاین بازرسی مخازن تحت فشار(ایریکو) مورخ 1400/01/17

کلاس آنلاین WPS/PQR مورخ 1400/01/30

کلاس آنلاین دوره بازرسی جوش (CWI) مورخ 1400/02/25

کلاس انلاین دوره MT مورخ 1400/03/12

کلاس آنلاین دوره رادیوگرافی و تفسیر فیلم RT,RTI مورخ 1400/03/22

کلاس آنلاین دوره pt مورخ 1400/03/2

کلاس آنلاین دوره ut مورخ 1400/04/19

کلاس آنلاین  MT,PT شرکت سلفچگان مورخ 1400/04/21

کلاس آنلاین دوره بازرسی جوش (CWI) مورخ 1400/04/22

کلاس آنلاین بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی مورخ 1400/06/01

کلاس آنلاین MT مورخ 1400/06/06

کلاس آنلاین RT.RTI مورخ 1400/06/15

کلاس آنلاین PT مورخ 1400/06/20

کلاس آنلاین مخازن تحت فشار API 510

کلاس آنلاین بازرسی و ایمنی جرثقیل 

کلاس آنلاین بازرسی جوش(CWI) مورخ 1400/07/10

کلاس آنلاین UT مورخ 1400/07/27

کلاس آنلاین بازرسی بر مبنای ریسک مورخ 1400/09/06

کلاس آنلاین MT  مورخ 1400/09/13

کلاس آنلاین RT مورخ 1400/09/15

کلاس آنلاین FFS (ارزیابی قابلیت سرویس دهی ) 1400/09/21

کلاس آنلاین اصول بازرسی کالا مورخ 1400/09/27

کلاس آنلاین PT مورخ 1400/09/27

کلاس آنلاین UT مورخ 1400/10/21

کلاس آنلاین بازرسی جوش  CWI مورخ 1400/10/25

کلاس آنلاین بازرسی ساخت مخازن تحت فشار ASME sec. VIII مورخ 1400/11/05

کلاس آنلاین WPS,PQR مورخ 1400/11/09

کلاس آنلاین اصول شناخت و انتخاب مواد مورخ 1400/12/01

کلاس آنلاین رادیوگرافی و تفسیر فیلم RT,RTI مورخ 1400/12/04

کلاس آنلاین تست ذرات مغناطیس MT مورخ 1400/12/08

1400-01-16